Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni komplekoswy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 091 48 50 563 , fax. 091 48 57 603
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Gen. Sikorskiego 3
  70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48 50 563, fax. 091 48 57 603
  REGON: 54333530000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin zastępczych uczestników projektu Samodzielni komplekoswy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w sytuacjach kryzysowych dla rodzin (rodziców) zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych - uczestników projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.6. Oferty składane przez wykonawców powinny obejmować co najmniej jedną z następujących części: a) I część zamówienia: w ramach której wsparciem w okresie realizacji zamówienia objętych zostanie maksymalnie 8 rodzin (narastająco), średnia liczba godzin doradztwa psychologicznego przypadających na 1 rodzinę wynosi 20 godzin zegarowych. Maksymalna liczba zrealizowanych godzin dla tej części zamówienia wynosi 160 godzin zegarowych, b) II część zamówienia: w ramach, której wsparciem w okresie realizacji zamówienia zostanie objętych maksymalnie 7 rodzin (narastająco), średnia liczba godzin doradztwa przypadająca na 1 rodzinę wynosi 20 godzin zegarowych. Maksymalna liczba zrealizowanych godzin dla tej części zamówienia wynosi 140 godzin zegarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną