Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług konserwacji i bieżących napraw w zasobach Gminy Miasto Szczecin w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał: 1) usługi murowe, tynkowe i posadzkarskie, 2) usługi instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i instalacji gazowych, 3) usługi elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych, 4) usługi stolarskie, szklarskie i ślusarskie, 5) usługi dekarsko-blacharskie, 6) naprawy placów zabaw zarządzanych przez ZBiLK w zakresie napraw i remontów urządzeń, ogrodzenia, napraw nawierzchni, 7) napraw terenów wokół budynków w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni osiedlowych itp. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia będą zlecane wykonawcy każdorazowo pisemnie, w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego okoliczności uzasadniających konieczność podjęcia prac w ramach zawartej z wykonawcą umowy. Rozliczanie zleceń jednostkowych odbywać się będzie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem ceny roboczogodziny netto, kosztów pośrednich (kp) od R i S, wskaźnika zysku od R+S+Kp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną