SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA

Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 914 849 409 , fax. 914 849 408
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 163
  71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 849 409, fax. 914 849 408
  REGON: 81273402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczecin.sa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w planach i rysunkach, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) Podany w załącznikach nr 9 zakres i przedmiar robót są orientacyjne i mogę ulec zmianie. Zamawiający nie gwarantuje, że zleci Wykonawcy wykonanie wszystkich prac ujętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót oraz szkicach i rysunkach załączonych do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, przy czym z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynku Sądu i jego otoczenia w roku 2020 przewiduje się do wykonania między innymi: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2. ROBOTY MALARSKIE 3. ROBOTY POKRYWCZE – POKRYCIE Z DACHÓWEK CERAMICZNYCH ( DACHÓWKA KARPIÓWKA CEGLASTA KRYTA W KORONKĘ 4. NAPRAWA PODŁÓG I POSADZEK 5. NAPRAWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 6. TYNKI WEWNETRZNE 7. GŁADZIE GIPSOWE 8. ROTY MUROWE 9. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ I KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC i CHODNIKÓW 10. KONSERWACJA PARKIETU 11. OBUDOWY Z PŁYT G-K 12. WYKONANIE POWŁOKI DEKORACYJNEJ 13. USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH 14. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z PANELI PODŁOGOWYCH 15. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 16. SUFIT PODWIESZONY 17. POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO 18. MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 19. RENOWACJA DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALN 20. OBRÓBKI BLACHARSKIE 21. INIEKCJA KRYSTALICZNA MURÓW FUNDAMENTOWYCH Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujące czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace fizyczne jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45454100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną