Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę oleju napędowego grzewczego o następujących parametrach minimalnych: a. Gęstość w 15 °C, max, kg/m3 860 b. Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6 c. Temperatura zapłonu, min, °C 56 d. Lepkość kinematyczna w 20 °C, max , mm2/s 6,00 e. Temperatura płynięcia, max, °C -20 f. Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,10 g. Barwa czerwona h. Znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi Maksymalna ilość oleju napędowego do celów grzewczych - 64 000 litrów. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie maksymalnej nieprzekraczalnej ilości nie może - w razie mniejszych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy Ilość oleju napędowego do celów grzewczych w okresie umownym nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego. Dostawy zlecane będą sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego. W zleceniu będzie podany adres dostawy oraz jej wielkość. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy oleju napędowego do celów grzewczych wynosi 8.000 litrów dla dostaw do Małkocina i Kulic. Termin dostawy – maksymalnie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia (faksem lub na piśmie). Wykonawca dostarczy olej napędowy do celów grzewczych do miejsca dostawy własnym transportem i na własny koszt oraz wyładuje go do zbiorników. Dostawy winny być realizowane cysternami z atestowanymi przepływomierzami i wężami. Do każdej partii dostawy winien być dołączony atest. Rozliczenie za dostarczony olej napędowy grzewczy będzie się odbywało w temperaturze referencyjnej 15°C Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych realizowane będą do: - Zespołu Dworsko - Parkowego w Kulicach (72-200 Nowogard, Kulice 24); - Zespołu Dworsko - Parkowego w Małkocinie (73-110 Stargard, Małkocin 37).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną