Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości zamienników do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, według wykazów asortymentowo-cenowych części stanowiących załączniki do SIWZ, dotyczących autobusów oraz pojazdów ciężarowych i specjalnego przeznaczenia, motcykli i quadów, a także samochodów osobowych i dostawczyvh, zamawianych zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres obowiążywania umowy lub wartości wskazanej w formularzu ofertowym. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie (w zależności od potrzeb Zamawiającego), transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do magazynów Zamawiającego mieszczących się w: a) Stacji Obsługi Samochodów Nr 1, ul. Wernyhory 5, 71-240 Szczecin, b) Stacja Obsługi Samochodów Nr 2, ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin 2. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części: I. Dostaw części zamiennych do autobusów oraz pojazdów ciężarowych i specjalnego przeznaczenia, II. Dostaw części zamiennych do motocykli i quaów, III. Dostaw części zamiennych do samochodów samochodowych marki i dostawczych. 3. Przedmiotem zamówienia poszczególnych części zamówienia jest dostawa wraz z wyładunkiem fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości zamienników do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W przypadku części I-III Zamawiający wskazuje konkretne marki, modele i wersje pojazdów (załączniki 4.1 do 4.3 do siwz). 4. Faktyczna ilość zamawianych części wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określona ilość części zamiennych w załącznikach nr 4.1 do 4.3 do siwz – Formularze kalkulacji cenowej, jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Dostawy będą wykonywane sukcesywnie i zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, a nie wykorzystanie kwoty umowy nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, odbioru, warunków gwarancji i płatności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3 do siwz. 6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań. 7. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 34300000-0 8. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno - jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych stanowiącego załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną