Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 43

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 43
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Białogardzie, tj. dostawa, montaż, konfiguracja, wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń. 2. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 i 6 do siwz. 3. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: 64210000-1 usługi telefoniczne i przesyłu danych; 32420000-3 urządzenia sieciowe. 4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty: 1) przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy; 2) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji zamówienia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami wzoru umowy § 9 ust. 5 pkt 1 pod rygorem naliczenia kar umownych. 6. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent), oznacza to, że intencją Zamawiającego było przedstawienie typu towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Podwykonawcy: a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną