Rozbudowa budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie o zewnętrzny szyb windowy z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie o zewnętrzny szyb windowy z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (jedna z jednostek organizacyjnych Zamawiającego), zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Tenisowej 33 o zewnętrzny szyb windowy z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wymagają prowadzenia w oparciu o pozwolenie na budowę (Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję ze wskazanym pozwoleniem). We wskazanym w ust. 1 powyżej budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzone są aktualnie prace termomodernizacyjne obejmujące m.in.: docieplenie stropodachu i wykonanie instalacji odgromowej, których zakończenie planowane jest na 15 maja 2020 r. 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych z niniejszego zamówienia, w tym w szczególności: 1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robót budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia; 2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), branży elektrycznej (jedna osoba) i branży sanitarnej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika budowy; 3) Prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych pod stałym nadzorem geologicznym /geotechnicznym; 4) Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi; 5) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 6) Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w stanie po wykonaniu w nich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w przypadku i w zakresie, w jakim pozwolenie takie będzie wymagane; 7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 8) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót materiałów i urządzeń budowlanych; 9) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określa SIWZ. 5. Wykonanie części niniejszego zamówienia dopuszczalne jest również w ramach podwykonawstwa 6. Opis robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak też szczegółowo rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także szczegóły dotyczące korzystania z podwykonawstwa przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną