Rozbudowa budynków nr 6 i 18 o zewnętrzny dźwig osobowy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynków nr 6 i 18 o zewnętrzny dźwig osobowy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania: - Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku nr 6 o zewnętrzny dźwig osobowy wraz z budową podnośnika dla osób niepełnosprawnych, na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; - Zadanie nr 2: Rozbudowa budynku nr 18 o zewnętrzny dźwig osobowy, na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2. Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia i kolejność wykonywania prac, odpowiednio dla każdego zadania określa załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 1 i 2 (odpowiednio dla każdego zadania) wraz z dokumentacją projektową, które stanowią jej integralną część. 3. Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zostały opisane w dokumentacji technicznej wskazanej w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), - dotyczy zadania 1 i zadania 2. W przypadku składania oferty przez wykonawcę na dwa zadania wystarczające będzie posiadanie polisy na kwotę minimum 1 000 000,00 zł brutto. 5. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, nie może być krótszy 60 miesięcy (5 lat) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek przez Strony, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót (dotyczy każdego zadania). Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i wykonawca może zaproponować okres dłuższy niż minimalny, za który otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z rozdziałem XII SIWZ. 6. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w ramach umowy przeglądów serwisowych/konserwacyjnych, w tym usługi prowadzenia pogotowia dźwigowego oraz napraw bieżących, wynikających z tych przeglądów dla utrzymania gwarancji producenta urządzeń i ich pełnej sprawności/bezpieczeństwa na minimalny okres 54 miesięcy przy minimalnym okresie gwarancji tj. 60 miesięcy. Szczególne wymogi określone zostały w rozdziale II SIWZ oraz we Wzorze umowy. 7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, wymienione w rozdziale II siwz oraz we Wzorze umowy. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową i innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we Wzorze Umowy stanowiącym załączniki nr 3 do SWIZ. 8. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % całkowitej ceny ryczałtowej podanej w ofercie - dotyczy każdego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną