„Roboty remontowe polegające na zabezpieczeniu ruin pałacu położonego na działce nr 138 w Witnicy gmina Moryń – postępowanie nr 2 umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.24.2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-615 Szczecin, Matejki
 • Telefon/fax: tel. (91) 814-42-59, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
  Matejki 6B
  71-615 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (91) 814-42-59, , fax. -
  REGON: 36784953800152
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kowr.eb2b.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Roboty remontowe polegające na zabezpieczeniu ruin pałacu położonego na działce nr 138 w Witnicy gmina Moryń – postępowanie nr 2 umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.24.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu prac remontowych polegających na zabezpieczeniu ruin pałacu zlokalizowanego na terenie działki nr 138 w miejscowości Witnica, gmina Moryń ujętego w rejestrze zabytków. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres prac niezbędnych do wykonania zawiera: 1) Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia ruin pałacu w Witnicy gm. Moryń (załącznik nr 8 do SIWZ), 2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót remontowych (załącznik nr 9 do SIWZ) 3) informacja bioz (załącznik nr 10 do SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszony w SIWZ w rozdziale 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną