Roboty budowlane związane z wykonaniem (dostawa i montaż) okien oddymiających i napowietrzających wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z wykonaniem (dostawa i montaż) okien oddymiających i napowietrzających wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Roboty budowlane związane z wykonaniem (dostawa i montaż) okien oddymiających i napowietrzających wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1) Wykonanie i montaż drewnianej stolarki okiennej, 2) wykonanie niezbędnych obróbek, 3) wymiana parapetów wewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 8 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ). Roboty, pozycje i zakresy objęte zamówieniem zostały szczegółowo wykazane w Przedmiarze robót (Zał. nr 10 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Uwaga 1: W zakres zadania nie wchodzi dostawa siłowników systemu oddymiania, a jedynie ich montaż. Dostawę realizuje inny podmiot w ramach wykonania instalacji systemu. 3. Obiekt jest w ciągłym użytkowaniu, dlatego codziennie, po zakończeniu prac miejsce wykonywania należy uprzątnąć oraz doprowadzić do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie (w tym zmyć podłogi w przypadku prac pylących). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, która nie utrudni działalności Zamawiającego i nie uniemożliwi prawidłowej pracy kadry, studentów oraz administracji Uczelni. W przypadku prowadzenia robót szczególnie hałaśliwych i uciążliwych w godzinach pracy użytkowników Akademii Morskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 03.10.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) prace montażowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną