ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA CENTRALNEJ KLIMATYZACJI NA IV PIĘTRZE ORAZ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W SIEDZIBIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 161 , fax. 914 251 096
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Arkońska 45
  71-470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 161, fax. 914 251 096
  REGON: 15817985000960
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA CENTRALNEJ KLIMATYZACJI NA IV PIĘTRZE ORAZ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W SIEDZIBIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania centralnej klimatyzacji na IV piętrze oraz w wybranych pomieszczeniach w budynku stanowiącym siedzibę Zamawiającego. 2. Przedmiotowe roboty budowlane nie wymagają, w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm) zarówno pozwolenia na budowę, jak i dokonania zgłoszenia organowi administracji budowlanej. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (branżowe projekty wykonawcze: instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, konstrukcja oraz STWiORB i przedmiar). 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42500000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną