Roboty budowlane w zakresie prac remontowych oraz konserwacyjno – naprawczych w budynkach i wyodrębnionych pomieszczeniach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie prac remontowych oraz konserwacyjno – naprawczych w budynkach i wyodrębnionych pomieszczeniach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie prac remontowych oraz konserwacyjno naprawczych w budynkach i wyodrębnionych pomieszczeniach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz wykaz budynków objętych umową w sposób szczegółowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zlecenia Zamawiającego. 3Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót drobnych prac budowlanych i bieżących remontów nie wymagających uzyskania pozwolenia na roboty budowlane, a w szczególności prac których konieczność wykonania wystąpiła w wyniku nieprzewidzianych okoliczności takich jak: a) zmiana wyposażenia, b) zmiana funkcji pomieszczeń, c) zmiana aranżacji pomieszczeń, d) zmiany organizacyjne PUM np. przeniesienie jednostek, e) zalecenia pokontrolne, f) awarie, g) konieczność wykonania bieżącej konserwacji, h) nagłe pogorszenie się stanu technicznego elementu lub części obiektu, i) inne nieprzewidziane okoliczności, Przedmiot zamówienia dotyczy wszystkich obiektów i pomieszczeń będących własnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zgodnie z STWiRB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną