Remont pomieszczeń bloku operacyjnego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-965 Szczecin, ul. Piotra Skargi
 • Telefon/fax: tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Piotra Skargi 9-11
  70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8105800, , fax. 91 8105802
  REGON: 81020096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.109szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń bloku operacyjnego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń bloku operacyjnego usytułowanego na parterze budynku 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiar prac załącznik nr 2 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 1. Ilości robót dla opisu w załącznikach 1 i 2 do SIWZ do weryfikacji przez Wykonawców wg stanu istniejącego. 2. Zakres prac uzupełniających, tymczasowych itp. koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia do określenia na podstawie wizji lokalnej i zestawienia robót podstawowych. 3. Możliwa wizja lokalna Bloku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4. Urządzenia podlegające wymianie (np. grzejniki, oprawy oświetleniowe), do wymiany na urządzenia o parametrach techniczno-użytkowych nie niższych niż dla urządzeń istniejących. 5. Wszelkie materiały, urządzenia powinny być odpowiednie do zastosowania w obiekcie służby zdrowia w obrębie bloków operacyjnych (w tym np. grzejniki w wykonaniu higienicznym, farby i płytki ceramiczne, gres, oprawy oświetleniowe), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do takich zastosowań oraz być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU 1. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zakresem prac remontowych oraz z przedmiarem robót będącymi załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i innymi uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w formie pisemnej. 3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: • koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, • wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania zakresu robót. • koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, • koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, • koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych i wywozu, • podatek VAT, • wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. • Koszty odbioru odpadów w trakcie realizacji zamówienia publicznego – robót budowlanych. 4. Prowadzenie robót wraz z robotami towarzyszącymi będzie miało miejsce w czynnych obiektach służby zdrowia, dlatego Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu. 5. Prace uciążliwe, wywołujące hałas ( kucie, wiercenie) oraz pylenie, będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac uzgadnianym z Zamawiającym. 6. Wykonywanie robót budowlanych w obiekcie wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie, po zakończeniu pracy, uprzątnąć. 7. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracownika Wykonawcy. Zmiana osoby pełniącej tą funkcję, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo poinformowania Zamawiającego. 8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (DzU. Z 2019 r. poz. 701 t.j.). Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży karty przekazania odpadów. 9. Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego. 10. Za termin wykonania zamówienia rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru i przekazania do użytkowania złożone w Kancelarii Ogólnej Szpitala. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy) osób wykonujących opisane roboty budowlane – minimum 1 osoba. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa powyżej: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną