Remont oświetlenia wnętrza oraz iluminacji Kościoła Garnizonowego pw. Św. Wojciecha, zlokalizowanego przy pl. Zwycięstwa 1 w Szczecinie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oświetlenia wnętrza oraz iluminacji Kościoła Garnizonowego pw. Św. Wojciecha, zlokalizowanego przy pl. Zwycięstwa 1 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu oświetlenia wnętrza oraz iluminacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Szczecinie, zostały określone w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera: Projekt remontu oświetlenia wnętrza oraz iluminacji elewacji Kościoła Garnizonowego branży architektury w skład którego wchodzą: Opis techniczny, część rysunkowa (rzuty, szkice, rysunki), Program prac konserwatorskich oraz Projekt budowlany remontu oświetlenia wnętrza oraz iluminacja elewacji Kościoła Garnizonowego branży elektrycznej, zawierający Opis techniczny, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, część rysunkową (rzuty, przekroje); załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót. Do dokumentacji dołączono: Decyzje: nr BMKZ-S.4125.726.2019.RW oraz Decyzje nr 35/O/2019 – zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną