„Remont lokali przed zasiedleniem w: Szczecinie (3 lokale), Stargardzie (3 lokale), Świdwinie (2 lokale), Wałczu (4 lokale), Złocieńcu (5 lokali), Świnoujściu (3 lokale), Międzyzdrojach (1 lokal) oraz Dziwnowie (1 lokal)”

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Telefon/fax: tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont lokali przed zasiedleniem w: Szczecinie (3 lokale), Stargardzie (3 lokale), Świdwinie (2 lokale), Wałczu (4 lokale), Złocieńcu (5 lokali), Świnoujściu (3 lokale), Międzyzdrojach (1 lokal) oraz Dziwnowie (1 lokal)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali przed zasiedleniem w: Szczecinie (3 lokale), Stargardzie (3 lokale), Świdwinie (2 lokale), Wałczu (4 lokale), Złocieńcu (5 lokali), Świnoujściu (3 lokale), Międzyzdrojach (1 lokal) oraz Dziwnowie (1 lokal)”. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiarów robót, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla odpowiedniej części stanowi załącznik nr 7 do SIWZ , Opis Przedmiotu Zamówienia, znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 7 do SIWZ . 2. Kod CPV: 45000000-7 (Roboty budowlane). 3. Zamówienie zostało podzielone na pięć części: Część 1 - Szczecin ul. Brzozowskiego 9/2, Szczecin ul. Klonowica 20/3,Szczecin Al. Wyzwolenia 40/33; Część 2 - Stargard ul. Zwycięzców 3/5, Stargard os. Hallera 7C/2, Stargard os. Hallera 10B/14; Część 3 - Świdwin ul. Bartoszcze 8/7, Świdwin ul. Żwirki i Wigury 3/17; Część 4 - Wałcz ul. Wojska Polskiego 89/14, Wałcz ul. Wojska Polskiego 81/35, Wałcz ul. Poniatowskiego 10/20, Wałcz ul. Tysiąclecia 2C/7; Część 5 - Złocieniec ul. Kosynierów 1/4, Złocieniec ul. Kosynierów 3/5, Złocieniec ul. Kosynierów 3/16 – kwatera internatowa, Złocieniec ul. Kosynierów 5/10, Złocieniec ul. Pancerniaków 7/34; Część 6 - Świnoujście ul. Grunwaldzka 97D/9 – kwatera, Świnoujście ul. Porębskiego 2/6 – kwatera, Świnoujście ul. Porębskiego 6/2 – kwatera; Część 7 - Międzyzdroje ul. Kolejowa 10A/14, Dziwnów ul. Dziwna 4/5. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarze robót i STWiOR (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ), pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku, jeśli w jakiejkolwiek części przedmiarów robót (stanowiących jedynie element pomocniczy do wyceny), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub wymaganiach Zamawiającego opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu, co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 6. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 12. Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót i usług, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Ww. wymóg dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa a art. 29 ust. 3a ustawy: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących ww. czynności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawców; wykaz zostanie złożony przed podpisaniem umowy oświadczenie (załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku wystąpienia zmian dotyczących zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości każdego z pracowników, wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 i sprawdzenia zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. 3) Niespełnienie wymagań, o których mowa w ppkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w „Istotnych Postanowieniach Umowy” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza, aby osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, osobiście wykonywała czynności związane z realizacją umowy, dotyczy to również ewentualnych podwykonawców. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ Formularz oferty. 15. Wykonawca powinien dokładnie przeanalizować STWiOR oraz może przeprowadzić wizję lokalną własnym kosztem i staraniem. Przeprowadzenie wizji lokalnej może się odbyć w terminie najpóźniej do 3 dni przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim umówieniu się z osobami odpowiedzialnymi za przedmiotowe zamówienie: z P. Alicją Kostkiewicz, tel. 91 447 20 16. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej, ponieważ rozliczenie prac ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca powinien samodzielnie skalkulować koszty prac, ponieważ załączony przedmiar/ przedmiary należy traktować poglądowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną