Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale)”

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Telefon/fax: tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472000, , fax. 91 447 20 01
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale), będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie. 2. Szczegółowy zakres robót stanowią przedmiary robót zawarte w są w Formularzach cenowych - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część I - Złocieniec ul. Pancerniaków 4/2 oraz ul. Pancerniaków 7/34, Część II - Kołobrzeg ul. Wojska Polskiego 28/8 oraz ul. Wschodnia 15/28, Część III - Trzebiatów ul. Kręta 2D/5, Część IV – Wałcz ul. Wojska Polskiego 91/49. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarze robót i STWIOR, pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. 5. Kod CPV: 45000000-7 6. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 7. Gwarancja na wykonane roboty i na materiały użyte do wykonania prac wynosi 24 miesiące, a na wmontowane urządzenia okres nie krótszy niż gwarancja producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną