Remont i przebudowa pomieszczeń po klubie studenta w budynku DS.-2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2018-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 001208777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa pomieszczeń po klubie studenta w budynku DS.-2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i przebudowa pomieszczeń po klubie studenta w budynku DS.-2 przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Szczecinie DOKUMENTY stanowiące załączniki do SIWZ: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 2) Oświadczenie w trybie art. 25a uPZP - załącznik nr 3 3) Zobowiązanie do pokrycia szkód - załącznik nr 4 4) Dokumentacja projektowa (PW) 5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z załącznikami. 6) Przedmiar robót UWAGA: Podstawą sporządzenia oferty są dokumenty wskazane w punkcie 4 i 5. Szczegóły w odpowiednich załącznikach do specyfikacji technicznych. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie oraz przedmiar robót mają charakter pomocniczy. Zamawiający przewiduje możliwość organizacji wizji lokalnej na obiekcie. W celu wyznaczenia terminu wizji, wykonawca składa odpowiedni wniosek, w trybie określonym w Dziale XIII SIWZ. W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)- Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (w szczególności: murarz, malarz, posadzkarz, monter, ślusarz, instalator-monter co, cw, wk, sanitarnej, elektromonter instalacji SAP posiadający kwalifikacje E do 1kV, osoby wykonujące pomiary instalacji elektrycznych i ochrony ppoż., oświetlenia elektrycznego, elektryk –automatyk) . Wymóg nie dotyczy samodzielnych funkcji w budownictwie. Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 1) harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zamówienia uwzględniający, iż data rozpoczęcia wykonywania robót nastąpi z dniem wprowadzenia na obiekt. Harmonogram musi być sporządzony przy założeniu, iż jednostką podstawową jest jeden tydzień. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, iż dotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu jest zagrożone, Wykonawca przedstawi rozwiązania zapewniające dotrzymanie terminu zakończenia zadania. Nieprzedłożenie harmonogramu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 uPZP. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia harmonogramu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 uPZP. 2) Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1, 3 uPZP. Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie art. 94 ust. 2 uPZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną