Remont części dachu budynku przy ul. 5-go Lipca 25 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, , fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części dachu budynku przy ul. 5-go Lipca 25 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na remoncie części dachu budynku przy ul. 5-go Lipca 25 nad lokalem nr 12 i w obrębie klatki schodowej w Szczecinie, stanowiącego własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., położonego na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonej do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2, a składającej się z: 1) Przedmiar robót na remont dachu; 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną