Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-771 Szczecin, Winogronowa
 • Telefon/fax: tel. 914 613 692 , fax. 918 863 350
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  Winogronowa 11 F
  70-771 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 613 692, fax. 918 863 350
  REGON: 81122291600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku przy ul. Rymarskiej 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont i docieplenie budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Rymarskiej 46 w Szczecinie w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacji projektowej pn. Remont i docieplenie budynku mieszkalno-usługowego wykonanej przez CREO projektowanie Agnieszka Witkowska, ul. Zbójnicka 23/3, 71-020 Szczecin 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) specyfikacji istotnych warunków zamówieniawraz z zakresem wynikającym z odpowiedzi udzielonych w toku postępowania przetargowego, 4) zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.02.2019 r. oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont i docieplenie budynku mieszkalno-usługowego, tj. m.in: 1) przygotowanie placu budowy 2) izolacja ścian fundamentowych 3) wykonanie pokryć dachowych przy lukarnie 4) tynkowanie ścian 5) roboty malarskie ścian elewacji / pomieszczenie Rady Osiedla/ 6) układanie płytek na podłodze balkonu 7) termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacja użytkową 8) termomodernizacja ścian zewnętrznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną