Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-952 Szczecin, Stoisława
 • Telefon/fax: tel. +48914849694 , fax. +91914849664
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
  Stoisława 6
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48914849694, fax. +91914849664
  REGON: 00000041900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Goleniowie”. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje realizację wszystkich robót wynikających z dokumentacji, na którą składają się: 1) Projekt Budowlany, 2) Projekt Wykonawczy, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 4) Przedmiary, Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 3. W celu prawidłowej wyceny oferty zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 4. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą przeprowadzane na obiekcie czynnym. Prokuratura urzęduje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 7.30-15.30. Prace poza godzinami urzędowania mogą być wykonywane za zgodą Użytkownika i Zamawiającego. Zgoda będzie udzielana na Radach Budowy. 5. Jakiekolwiek nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są jedynie przykładowe i mają na celu wyłącznie określenie pożądanego standardu oraz jakości. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów lub urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom wskazanym przez Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie, na wezwanie o którym mowa w Rozdziale IV pkt 5 przedłożyć opis materiałów, produktów lub urządzeń równoważnych, o którym mowa Rozdziale IV pkt 5 ppkt 3 SIWZ. 6. Przedmiary robót wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ „Dokumentacja techniczna” mają wyłącznie charakter pomocniczy i mają na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oznacza to, że prace, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej wchodzą w zakres zamówienia podstawowego nawet wówczas, jeśli zostały pominięte w przedmiarach robót. 7. Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawców oferty, a następnie realizacji umowy wersją wiążącą dokumentacji jest wersja PDF. Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną