Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 914 809 400 , fax. 914 809 575
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 809 400, fax. 914 809 575
  REGON: 14512900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1.1. roboty budowlane – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murowe, prace polegające na rozbiórce okładzin posadzek, roboty tynkarskie, roboty malarskie, układanie posadzki z płytek podłogowych oraz wykonanie nowych okładzin ściennych z płytek ceramicznych wykonanie zabudów płytą g-k, montaż stolarki drzwiowej itd., 1.2. roboty elektryczne – prace demontażowe, układanie przewodów w bruzdach, montaż włączników, opraw oświetleniowych, montaż gniazd, puszek, przewodów, pomiary, badania itd. 1.3. roboty sanitarne – roboty demontażowe, roboty w zakresie montażu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż wyposażenia sanitarnego, prace odbiorowe - próby szczelności, Roboty wykonywane będą na czynnym budynku w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Realizację robót hałaśliwych należy zaplanować na weekend lub w godzinach popołudniowych - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego czasu wykonywania tych robót. Podczas prowadzonych robót należy zachować bezwzględną czystość i zabezpieczyć wszelkie przejścia przed wydostawaniem się kurzu, spowodowane zabrudzenia poza terenem frontu robót należy uprzątnąć w trybie natychmiastowym. \ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 7.1, 7.2, 7.3 SIWZ), Przedmiary Robót pomocniczo (zał. nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 9 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 22.10.2020 r. godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) prace wykończeniowe (m.in. tynkarskie, szpachlarsko -malarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną