Realizacja kampanii promocyjnej Pomorza Zachodniego w mediach społecznościowych

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2020-09-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja kampanii promocyjnej Pomorza Zachodniego w mediach społecznościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promocyjnej w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i Youtube prezentującej walory gospodarcze Pomorza Zachodniego oraz promującej przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek gospodarczy regionu. 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną