Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-230 Szczecin, ul. Potulicka
 • Telefon/fax: tel. 91 4472000, , fax. 91 4887495
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2
  70-230 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4472000, , fax. 91 4887495
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja mienia Wojskowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Kod CPV: 22462000-6 (materiały reklamowe). 3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 4. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5, a także zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1. 5. W celu oceny gadżetów w zakresie kryterium „jakość” gadżetów oraz potwierdzenia, że oferowane gadżety promocyjne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca składa próbki gadżetów promocyjnych analogicznie do przedmiotów określonych w zamówieniu w formie fizycznej (po jednej sztuce każdego gadżetu) wraz z przykładowym oznakowaniem. Wykonawca ma możliwość przygotowania próbek gadżetów promocyjnych zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ lub przedstawienia próbek gadżetów promocyjnych dotychczas wykonanych pod warunkiem, że nadruki na tych przedmiotach będą odpowiadać technikom nadruku wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (jeśli takie istnieją). Po upływie ostatniego terminu na złożenie odwołania Zamawiający na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane zwróci dołączone do oferty próbki, bez względu na stopień zużycia spowodowany przeprowadzonymi testami. Zamawiający pozostawi w dokumentacji przetargowej próbki dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji umowy. 6. Wykaz produktów oraz wymagania dotyczące nadruku na gadżetach promocyjnych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). Jeśli załącznik nie posiada wymagań dotyczących nadruku Wykonawca ma obowiązek przedstawienia propozycji zadruku) 7. Nadruk logotypów na gadżetach promocyjnych będących przedmiotem umowy, Wykonawca dokona według wytycznych określonych przez Zamawiającego. 8. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej gadżetów promocyjnych objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, do zaakceptowania projektów i wzorów gadżetów promocyjnych. 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego przedmiotu umowy na własne ryzyko i koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 10. Wszelkie znaki towarowe, patenty, nazwy producentów użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania i służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamówienie może być zrealizowane przy użyciu produktów równoważnych. 11. W przypadku, jeśli w jakichkolwiek zapisach istotnych postanowień umowy lub w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiach Zamawiającego opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń oznacza to, że Zamawiający wymaga użycia materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu co najmniej takim samym wszystkie wymagania Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy wszystkich dokumentów załączonych do SIWZ, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich prac i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w założeniach do obliczenia ceny ofertowej; 3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 4) wskazanie przedstawiciela Wykonawcy, z którym będą uzgadniane wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia. 13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 15. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną