„PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIEDZIŃCU GŁÓWNYM ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE”

OPERA NA ZAMKU W SZCZECINIE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: OPERA NA ZAMKU W SZCZECINIE
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-540 SZCZECIN, KORSARZY
 • Telefon/fax: tel. 914348102
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NA ZAMKU W SZCZECINIE
  KORSARZY 34
  70-540 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914348102
  REGON: 00028047100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZYWRÓCENIE FUNKCJONALNOŚCI ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA DZIEDZIŃCU GŁÓWNYM ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu przywrócenia funkcjonalności zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na dziedzińcu głównym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie następujących robót: - wzmocnienie i stabilizacja gruntu pod oraz wokół zbiornika przeciwpożarowego, - wzmocnienie górnej płyty zbiornika, - zabezpieczenie od strony wewnętrznej ścian zbiornika przed działaniem gromadzonej w nim wody, - zabezpieczenie od strony zewnętrznej ścian zbiornika oraz zagęszczenie gruntu wokół zbiornika, - naprawa wiązki elektrycznej do odczytu poziomu wody w zbiorniku wraz z montażem nowego systemu do kontroli poziomu wody w zbiorniku, - stabilizacja i kontrola przelewów bocznych zbiornika. Szczegółowy zakres przedmioty zamówienia został określony w następujących dokumentach: -- dokumentacji projektowej– załącznik nr 9 do SIWZ, -- przedmiarze robót - załącznik nr 11 do SIWZ, -- STWiOR – załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną