przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-952 Szczecin, Stoisława
 • Telefon/fax: tel. +48914849694 , fax. +91914849664
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
  Stoisława 6
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48914849694, fax. +91914849664
  REGON: 00000041900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.po.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Jednostka organizacyjna Zamawiającego zleca, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi w zakresie przewozu zwłok lub szczątków ludzkich w obrębie działania Prokuratury ... (jednostka organizacyjna Zamawiającego). 2. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie, faxem lub mailem przez upoważnioną osobę (prokuratora lub funkcjonariusza policji na zlecenie prokuratora). Po przybyciu na miejsce odbioru zwłok lub szczątków ludzkich zlecenie na przewóz w formie pisemnej wydaje upoważniona osoba (prokurator lub funkcjonariusz policji na zlecenie prokuratora). 3. Wykonawca zobowiązuje się do przysłania na wskazane miejsce pojazdu samochodowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich wraz z pracownikami, nie później niż w ciągu ... minut od momentu otrzymania wezwania (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie). Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu dojazdu do miejsca zdarzenia w uzasadnionych przypadkach, np. z powodu złych warunków atmosferycznych, z powodu znacznych utrudnień na trasie dojazdu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego telefonicznie o zaistniałych utrudnieniach. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w czasie dojazdu do miejsca zdarzenia prokurator sporządzi notatkę, która będzie podstawą naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1. 4. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia przekraczającego czas dojazdu określony w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje możliwość wezwania innego Wykonawcy w celu wykonania usługi zastępczej. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 3, a wynagrodzeniem za usługę zastępczą. Ponadto Zamawiający upoważniony będzie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 2. 5. Usługi będące przedmiotem umowy świadczone będą całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (również w dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca przekaże numery telefonów, numery faksów oraz adresy mailowe, pod które Zamawiający będzie mógł przekazać zgłoszenie. 6. Zakres świadczonej usługi musi obejmować następujące czynności: a) przyjęcie zgłoszenia i przyjazd na wskazane miejsce, b) włożenie zwłok lub szczątków ludzkich do worka i przeniesienie ich do pojazdu Wykonawcy, c) przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do wskazanego miejsca, d) przeniesienie zwłok lub szczątków ludzkich do wskazanego miejsca oraz ich przekazanie uprawnionym osobom, e) zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów niezbędnych do wykonania usługi tzn. pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, noszy, worków, środków dezynfekujących, odzieży ochronnej, rękawic dla osób wykonujących usługę, itp. 7. Zamawiający wymaga aby usługi były wykonywane z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w przepisach szczegółowych. 8. Wykonawca ponosi Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: a) zatrudnienia osób, b) zapewnienia środków technicznych i materiałów niezbędnych do wykonania usługi tzn. pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, noszy, worków, środków dezynfekujących, odzieży ochronnej, rękawic dla osób wykonujących usługę, itp., c) opłat dodatkowych (np. opłat związanych z wjazdem na cmentarz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną