Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia)

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 22a
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, , fax. -
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie badania ankietowego na reprezentatywnej próbie losowo-warstwowej (reprezentatywnej pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia i regionu) metodą CAWI omnibus wśród 1 000 (liczba w pełni wypełnionych kwestionariuszu) polskich obywateli – internautów (osoby dorosłe - 18 lat i starsze, które mieszkają w kraju i posługują się językiem polskim); wstępne opracowanie uzyskanych wyników i dostarczenie plików z wynikami. Tytuł badania: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia). Ankieta składać się będzie z trzech części: 1. Pytania dotyczące 15 narzędzi polityki publicznej – odpowiedzi popieram/nie popieram, 2. Charakterystyka socjodemograficzna respondentów 16 pytań – otwarte (np. wiek, ilość dzieci, ilość lat nauki) lub jednokrotnego wyboru, 3. Pytania dotyczące zdrowia, satysfakcji, zaufania, ryzyka i obaw 20 pytań – otwarte (o wzrost i wagę respondentów), jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub ocena w skali 1-7. Oraz 3 pytania stanowiące filtry uwagi. Pytania zostaną poprzedzone krótkim wprowadzeniem zawierającym powody, dla których przeprowadzane są badania, informacje o: celu, do czego będą wykorzystane i gdzie publikowane wyniki, jak dużo czasu respondent będzie musiał poświęcić na wypełnienie formularza oraz krótka instrukcja. Kolejność pytań ma być losowa, a respondenci mają być zobowiązani do przestrzegania podanej kolejności i treści pytań. Każde pytanie ma być pokazywane na jednym ekranie. Wykonawca otrzyma listę pytań do kwestionariusza ankiety w formie pliku elektronicznego w formacie Word. Na jej podstawie Wykonawca powinien: - przygotować kwestionariusz ankiety internetowej; - dobrać losowo-warstwowo próbę; - zebrać dane; - dostarczyć dane w postaci zakodowanej bazy danych (plik Excel) wraz z czytelnym opisem zmiennych i wskazaniami respondentów w osobnych kolumnach dla każdej zmiennej i dla każdego pytania w przypadku możliwości wielokrotnej odpowiedzi wraz z wstępnym ich opracowaniem (podziałem na regiony zamieszkania respondentów, a w ich ramach z podziałem według innych wybranych charakterystyk respondentów – wiek, płeć, dochód, sympatie polityczne, itd.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną