przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus)

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.univ.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania ankietowego wśród pasażerów usługi transport na żądanie w Krakowie. Usługi te są świadczone w Krakowie pod nazwą Tele-Bus Zgodnie z danymi organizatora transportu (MZK w Krakowie) liczba pasażerów korzystających z ww linii wynosi ok 3000 pasażerów miesięcznie (ok 120 dziennie). Nie jest znana struktura pasażerów. Jest to istotne z powodu braku możliwości badania osób poniżej 16 roku życia (wymagana zgoda opiekunów prawnych). Stąd też na początku należy określić strukturę pasażerów. Polegać to powinno na obserwacji pasażerów korzystających z usługi Tele Bus. W kolejnym etapie należy przebadać 100 pasażerów (pasażerowie powyżej 16 roku życia) korzystających z usługi transport na żądanie. Ankieta składa się z 13 pytań w tym 3 pytania to tzw. metryczka (dołączony wzór ankiety). Wyniki badań powinny być przedstawione w zbiorczej formie (w programie Excel) wraz z podstawowym opracowaniem wyników badań. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszące znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (w szczególności: ankietera). Procedura weryfikacji zastosowania postanowień niniejszego ustępu została określona we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną