Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-382 Szczecin, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 914329500, , fax. 914329501
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
  Jagiellońska 44
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914329500, , fax. 914329501
  REGON: 81073345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 2. Zamówienie polega na przebudowie istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz wykonaniu nowego wejścia do budynku od strony północnej na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 – zgodnie z rys. PW/A/03 – Projekt wykonawczy – Architektura. 3. Projektowany zakres robót: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) nowa aranżacja wewnętrzna ścianami działowymi kondygnacji parteru, 3) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych, 4) budowa wentylacji mechanicznej, 5) udrożnienie, budowa i podłączenie poszczególnych pomieszczeń do wentylacji grawitacyjnej, 6) wykonanie zabezpieczeń p. poż., 7) przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan., c.o., elektrycznej, zasilania i oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego, wentylacji mechanicznej, 8) rozbudowa instalacji gazów medycznych, 9) wymiana stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, 10) budowa nowych wewnętrznych ramp dla osób niepełnosprawnych, 11) budowa schodów wewnętrznych, 12) roboty wykończeniowe w zakresie posadzek, ścian i sufitów. 4. Szczegółowy zakres zamówienia. 4.1. Projektowane rozbiórki i wyburzenia: 1) demontaż istniejących przyborów sanitarnych, 2) demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w całości i jednego okna wewnętrznego, 3) demontaż trzech okien zewnętrznych, podokienników, parapetów, 4) skucie pozostałych okładzin ceramicznych, tynków, rozebranie suchych tynków w części pomieszczenia 0/04, 5) skucie okładzin ceramicznych – fartuchy, glazura przy brodziku w pozostałych pomieszczeniach (np. 0/08), 6) skucie tynków po stwierdzeniu braku przyczepności – dla potrzeb zadania określono na 30% powierzchni ścian i sufitów, 7) rozebranie ścianek działowych, 8) usunięcie starej farby ze ścian i niezabudowywanych sufitów, 9) zerwanie wykładzin, rozebranie posadzek z płytek i lastryko, 10) demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno – kanalizacyjnej i c.o., (podejść c.o., instalacji wod. – kan., grzejników), kratek ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń, 11) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych, w tym w ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej od strony północnej celem wykonania wejścia, 12) demontaż istniejących ramp zjazdowych i rozbiórka schodów w ciągu komunikacyjnym, 13) demontaż krat okiennych. 4.2. Projektowany zakres robót w branży budowlanej: 1) wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych, 2) poszerzenie otworów, 3) wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych, 4) wykonanie ramy stalowej, 5) wykonanie nowych schodów ze spocznikiem, 6) wykonanie nowych ścianek działowych wraz z przesklepieniem nadproży (m.in. nowa ścianka w pom. 0/02, 0/10A – B), 7) wykonanie dwóch ramp / pochylni wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, 8) zamurowanie otworów drzwiowych, 9) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej – wewnętrznej, zewnętrznej, 10) uwaga: Dw1 i Dw6 – drzwi systemowe przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu – przynajmniej 3 klasa mechaniczna, 11) dostawa i montaż elementów p. poż., 12) dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych w oknach (23 + 2 szt.), 13) dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, białej (pom. 0/04 i 0/05, 0/15), 14) dostawa i montaż parapetów wewnętrznych (pom. 0/04, 0/15), 15) uzupełnienie skutych tynków, naprawa bruzd i tynków po wymianie / ułożeniu instalacji, 16) naprawa tynków i gładzi po wymianie drzwi, okien (dot. także ściany w pomieszczeniach nie objętych remontem),17) montaż narożników tynkarskich, 18) wykonanie gładzi na nowych tynkach, 19) naprawa / uzupełnienie gładzi na tynkach istniejących – przygotowanie do malowania, 20) roboty malarskie – malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,*21) wykonanie zabudów instalacji, 22) wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych na klatce schodowej, 23) wykonanie sufitów podwieszonych – wzór płyty uzgodnić z Zamawiającym,24) wykonanie wentylacji grawitacyjnej (m.in. szacht na klatce schodowej przy pomieszczeniu 0/01), 25) wykonanie ścianki murowanej na wys. 2,3 m przy prysznicu, wykonanie izolacji p. wilgociowej na ścianach w kabinie, wykonanie izolacji p. wilgociowej na całej posadzce z wywinięciem na ściany na 0,15 m, wklejenie taśmy systemowej w narożnikach, ułożenie glazury na 2,1 m, listwy wykończeniowe na narożach – dot. pom. 0/05,* 26) wykonanie fartuchów z glazury przy umywalkach, listwy wykończeniowe po obwodzie, 27) wyrównanie posadzek w celu eliminacji progów na danym poziomie, 28) ułożenie wykładziny z przeznaczeniem do pomieszczeń szpitalnych z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm z zastosowaniem listew wyobleniowych w narożach, w pomieszczeniach 0/01 – 0/04, 0/08 – 0/13, 0/15,* 29) ułożenie płytek gresowych w pom. 0/03, 0/05 oraz w 0/14, 30) montaż listew na połączeniu posadzek z różnych materiałów, 31) dostawa i montaż wpuszczanych wycieraczek szczotkowych – 2 szt., 32) gruntowanie i malowanie ścian farbami zmywalnymi o I klasie odporności na ścieranie według PN-EN 13300,* 33) gruntowanie i malowanie sufitów w pom.0/1, 0/2, 0/11, 0/07,* 34) naprawa i malowanie ściany od strony pomieszczeń do których wymieniane są drzwi, a które nie są objęte remontem, 35) demontaż wieszaków w pomieszczeniu szatni – piaskowanie, ocynkowanie i malowanie proszkowe, naprawa blach montażowych, ponowny montaż, trwała numeracja, 36) dostawa numerków do szatni w 5 kolorach z grawerowanym numerem – łącznie 180 szt. (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym), 37) pom. 0/07 – wykończone jest glazurą na wysokość 2,0 m – zakres prac obejmuje naprawę tynków i gładzi po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie, malowanie oraz uzupełnienie płytek po przeniesieniu drzwi,*38) montaż odbojów systemowych na ciągach komunikacyjnych i ścianach w salach chorych 0/04 i 0/08,* 39) wykonanie dojścia do budynku z płyt chodnikowych 50 x 50 cm zabezpieczonych obrzeżem oraz montaż wycieraczki zewnętrznej*. 4.3. Projektowany zakres robót w branży elektrycznej: 1) uzupełnienie wyposażenia rozdzielni głównej TG, 2) wykonanie tablicy T1 i T2, 3) wykonanie zasilania tablic T1, T2, TB1, 4) wyposażenie tablic w osprzęt zgodnie z projektem wykonawczym branżowym, 5) przełożenie przewodów z istniejącej tablicy TB2 do projektowanej T2, 6) wykonanie instalacji oświetleniowej przewodami miedzianymi trzy i czterożyłowymi o przekroju 1,5 mm² 750V, z osprzętem p. t., 7) dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED, 8) wyłączniki, przełączniki mocować na wys. 1,2 m, 9) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewodem miedzianym trzyżyłowym o przekroju 1,5 mm² 750V, p. t. z osprzętem n. t., 10) oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano jako LED, 11) wszystkie oprawy wyposażone w moduł awaryjny autotest, 12) na środku drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 1 Lx, natomiast przy drzwiach wyjściowych, natężenie oświetlenia powinno wynosić 5 Lx, 13) czas świecenia opraw przewidziano 3 godziny, 14) oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszą posiadać atest CNBOP – PIB zezwalający na stosowanie jako oprawy ewakuacyjne, 15) doprowadzenie zasilania do paneli medycznych nad łóżkami pacjentów, 16) oprawy bakteriobójcze – zasilane przewodami miedzianymi 3 x 1,5 mm² z tablicy ,,T2’’, wyłączniki opraw bakteriobójczych, należy zamontować na wysokości 1,8 m*,17) gniazda wtykowe – obwody wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², 750V, z osprzętem p. t., montować na wys. 0,3 m nad listwą przypodłogową (w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny), 18) gniazda komputerowe – zasilanie należy wykonać przewodami miedzianymi 3 x 2,5 mm², przy każdym stanowisku komputerowym przewidziano trzy gniazda z blokadą, mocowane na wys. 0,5 m nad listwą przypodłogową,19) zasilanie centrali wentylacyjnej w pom. 0/03 należy wykonać przewodem miedzianym 5 x 4 mm² z projektowanej tablicy T2, 20) instalacja wyrównawcza w pomieszczeniu 0/05 pod umywalką – należy zamontować szynę wyrównawczą, wszystkie rury metalowe należy połączyć za pomocą przewodu DY6 mm z szyną wyrównawczą, szyny wyrównawcze należy połączyć z główną szyną wyrównawczą za pomocą przewodu DY16 mm + RL – 18 p. t., 21) ochrona przeciwporażeniowa – przewidziano samoczynne wyłączanie zasilania i wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, przewód ochronny oznaczyć kolorem żółtozielonym, przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim, 22) wykonanie instalacji LAN i telefonicznej* – należy wykonać w porozumieniu z odpowiednimi służbami Zamawiającego oraz zgodnie z następującym zestawieniem: Nr pom. Ilość gniazd telefonicznych Ilość gniazd LAN 0/01 2 2 0/02 1 2 0/04 1 1 0/05 1 1 0/08 1 1 0/10A 2 2 0/10B 2 2 0/11 1 1 UWAGA: po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary elektryczne. 4.4. Projektowany zakres robót w branży sanitarnej:1) instalacja wodociągowa: - wykonanie instalacji wodociągowej z rur PP-3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, zgrzewanych wraz z izolacją z pianki PE prowadzonymi pod stropem pomieszczeń, - na odgałęzieniach zasilających poszczególne poziomy wodociągowe należy zamontować zawory odcinające kulowe PN20*, - piony prowadzić w bruzdach, - wykonanie szczelności, dezynfekcji, - wykonanie badania wody przez jednostkę SANEPID – po stronie Wykonawcy, - umywalki z półpostumentem z otworem na baterie stojącą, - zlewozmywak dwukomorowy na szafce (pom. 0/08),* - baterie umywalkowe bezdotykowe sterowane elektrycznie, czasowe. 2) instalacja kanalizacyjna: - demontaż istniejących urządzeń wraz z instalacją wod. – kan. (umywalki, kabiny, wpusty podłogowe), - zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowych przez włączenie nowej instalacji wewnętrznej kanalizacji ułożonej pod posadzką i stropem do wewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej (przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzędną dna kanałów istniejących i zweryfikować z projektem pod względem projektowanego zagłębienia nowych kanałów), - instalację kanalizacyjną grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC szarych układanych na ścianach i pod stropem, łączonych za pomocą uszczelki gumowej, - podejście do przyborów wykonać w bruzdach ściennych, - odpływ od każdego przyboru należy zaopatrzyć w syfon, - montaż zlewu dwukomorowego w pomieszczeniu 0/08.* 3) instalacja wentylacji – według Projektu Wykonawczego – Instalacje sanitarne:  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywienej z odzyskiem ciepła – układ N2W2 – centrala podwieszana, nawiewno – wywiewna, wydajność N = 1860 m3/h, W – 1070 m3/h, funkcja chłodzenia, spręż 350 PA, wymiennik krzyżowy, filtry, automatyka,  wykonanie instalacji wyciągowej,  z uwagi na planowane wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpnię dachową należy zakończyć przy ścianie zewnętrznej budynku. 4) instalacja c.o.*:  korekta instalacji, wykonanie podłączeń z rur miedzianych, montaż grzejników w pomieszczeniu 0/03, 0/04, 0/05,  montaż zaworów odcinających,  montaż zaworów i głowic termostatycznych. 4.5. Projektowany zakres robót – instalacja gazów medycznych: 1) prace należy zlecić firmie specjalistycznej, 2) wykonanie szczegółowego projektu nowej instalacji wraz z miejscem podłączenia do głównych instalacji zlokalizowanych na korytarzu parteru zgodnie z obowiązującymi normami, 3) wykonanie instalacji miedzianej, 4) wykonanie próby szczelności, płukania, dezynfekcji, zagazowania, 5) wystawienie aprobaty CE do wykonania kompletnego systemu instalacji gazów medycznych. Przy łóżkach pacjentów instalacje zakończyć urządzeniem medycznym do poboru gazu montowanym na ścianie w panelu osłonowym wykonanym z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor według palety RAL, min. wyposażenie panelu: 1) punkty poboru gazów medycznych – 2szt. (02 i VAC), 2) gniazda elektryczne – 3 szt. (230V/50Hz), 3) otwory montażowe pod system przyzywowy, 4) oświetlenie ogólne, np. 2 x 39W, włącznik na panelu. 4.6. Zakres robót nie obejmuje: 1) prac w pom. nr 20 – 33, w części budynku przedstawionej na rysunku PW/A/02 Projektu Wykonawczego – Architektura, 2) dostawy dozowników mydła, środków dezynfekujących, ręczników, 3) dostawy wieszaków, luster, 4) dostawy wyposażenia ruchomego, mebli, 5)wykonania zadaszenia zewnętrznego. Uwaga: wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.7. Podstawa wykonania zamówienia: 1) projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonany przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT, 2) decyzja o pozwoleniu na budowę, 3) opis przedmiotu zamówienia, 4) przedmiar robót dot. robót budowlanych i instalacji wentylacji, 5) wizja lokalna. UWAGA: opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatkowe informacje uzupełniające opis zawarty w projektach branżowych (oznaczone*), zapisy te są wiążące dla Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną