Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED- Etap I (na odcinku od ul. Pyrzyckiej do łącznika z ul. Nauczycielską), Etap II (na odcinku od ul. Zadumanej do posesji o adresie Pyrzycka 17a), Etap 3 (na odcinku od ul. Zadumanej do ul. Nauczycielskiej - łącznik), Etap 4 (na odcinku od łącznika z ul. Nauczycielską do granic miasta).

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 914 800 444,48 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 800 444,48, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED- Etap I (na odcinku od ul. Pyrzyckiej do łącznika z ul. Nauczycielską), Etap II (na odcinku od ul. Zadumanej do posesji o adresie Pyrzycka 17a), Etap 3 (na odcinku od ul. Zadumanej do ul. Nauczycielskiej - łącznik), Etap 4 (na odcinku od łącznika z ul. Nauczycielską do granic miasta).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED: • Etap 1 (na odcinku od ul. Pyrzyckiej do łącznika z ul. Nauczycielską), • Etap 2 (na odcinku od ul. Zadumanej do posesji o adresie Pyrzycka 17a), • Etap 3 (na odcinku od ul. Zadumanej do ul. Nauczycielskiej - łącznik), • Etap 4 (na odcinku od łącznika z ul. Nauczycielską do granic miasta). Kody CPV: 45.31.61.10 – 9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej - załącznik nr 5 do siwz. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez Wykonawcę ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, i zawiera min.: 1) projekt budowlano-wykonawczy: instalacje elektryczne, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) projekt czasowej organizacji ruchu, 4) uzgodnienia, przedmiary pomocnicze, rysunki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną