PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURÜDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-506 Szczecin, Ul. Teofila Starzyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 48 17 120 , fax. 91 48 17 121
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
  Ul. Teofila Starzyńskiego 42433
  70-506 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 17 120, fax. 91 48 17 121
  REGON: 32126174600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA TRANSGRANICZNEGO MOSTU KOLEJOWEGO SIEKIERKI-NEURÜDNITZ NA MOST PIESZO-ROWEROWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurüdnitz na most pieszo-rowerowy”. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1) 45000000-7 Roboty budowlane; 2) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 3) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 4) 45453000-7 Roboty remontowe oraz renowacyjne; 5) 45262600-7 Różne specjalne prace budowlane; 6) 45262700-8 Przebudowa budynków; 7) 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków; 8) 45452100-1 Piaskowanie fasady budynków; 9) 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; 10) 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 11) 45212140-9 Obiekty rekreacyjne; 12) 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 13) 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 14) 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; 15) 34928470-3 Elementy oznakowania. 3. Krótki Opis Przedmiotu Zamówienia: 1) Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w linii prostej w odległości 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wokół jego konstrukcji rozciągają się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. 2) Most znajduje się w ciągu linii kolejowej Stargard – Pyrzyce – Grodków – Siekierki –Granica Państwa – Neurüdnitz i łącznie z drugim, będącym we władaniu kolei niemieckich mostem na zachodnim korycie rzeki stanowi graniczną przeprawę przez Odrę. 3) Zadanie pn. „Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurüdnitz na most pieszo-rowerowy” dotyczy dostosowania mostu na wschodnim korycie rzeki (rozlewiska) oraz zagospodarowania do ruchu turystycznego terenu wyspy mineralnej leżącej pomiędzy oboma korytami (wschodnim i zachodnim) rzeki, pieszo-rowerowego wraz ze stworzeniem miejsc wypoczynku i punktów widokowych. 4) Zaprojektowana inwestycja obejmuje w szczególności: a) zmianę funkcji istniejącego mostu kolejowego na pieszo-rowerowy, b) przebudowę istniejącego mostu kolejowego w zakresie przebudowy nawierzchni oraz montaż na jego długości elementów małej architektury, c) nadbudowę mostu kolejowego o dwupoziomową platformę widokową, d) remont konstrukcji mostu, e) budowę drogi rowerowej na długości mostu oraz na istniejącym nasypie kolejowym na tzw. wyspie mineralnej, f) remont istniejących dwóch, zabytkowych przyczółków nieistniejącego mostu kolejowego oraz ich dostosowanie do funkcji punktów widokowych, g) zagospodarowanie terenu tzw. wyspy mineralnej 4. Charakterystyczne parametry techniczne: 1) Długość mostu (między skrajnymi przyczółkami) - 329,50 m 2) Szerokość mostu - 6,62 m 3) Wysokość mostu (od poz. nawierzchni) - 5,96 m 4) Długość platformy widokowej - 23,84 m 5) Szerokość platformy widokowej - 12,98 m 6) Długość drogi rowerowej łącznie - 441,4 m 7) Długość drogi rowerowej na nasypie - 101,3 m 8) Długość drogi rowerowej na moście - 329,5 m 9) Długość drogi rowerowej na przyczółkach mostu - 5,5+5,1=10,6 m 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie robót budowlanych został określony w Dokumentacji Zadania (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar Robót, Pozwolenie na budowę) stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ. 6. W przypadku gdy w Dokumentacji Zadania, o której mowa w ust. 5, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy - w szczególności o których mowa w art. 30 ustawy PZP, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 7. Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym Dokumentacja Zadania, o której mowa w ust. 5, został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 8. Oznakowanie. Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia jest zobowiązany do wykonania następujących rodzajów oznakowania na Inwestycji: 1) Oznakowanie poziome znakiem poziomym R-4 z symbolem, numerem i nazwą trasy. Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowiącymi Załączniki nr 9a-9c do SIWZ, mającymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczegółowe określenie znaku R-4 do wykonania oraz jego lokalizację posadowienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Oznakowanie schematem sieci tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego umieszczonym w formie tablicy poziomej na blacie jednego ze stołów miejsca odpoczynku. Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowiącymi Załączniki nr 9a-9c do SIWZ, mającymi na celu ujednolicenie oznakowania tras. Szczegółowe określenie rodzaju tablicy, jej parametrów oraz lokalizację posadowienia określa Załącznik nr 11 do SIWZ. 3) Oznakowanie w postaci symbolicznego, przewymiarowanego słupka hektometrycznego „kilometra zero” nawiązującego stylistyką do słupków stosowanych na kolei. Słupek oznakowany 0 km, symbolem, numerem, nazwą trasy oraz logotypem Interreg V A. Słupek może być przewymiarowany tak, aby tworzył wyraźny akcent w przestrzeni w którym turyści rowerowi będą robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie Wytycznymi oznakowania głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego stanowiącymi Załączniki nr 9a-9c do SIWZ, mającymi na celu ujednolicenie oznakowania tras oraz zgodne ze Strategią komunikacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szczegółowe określenie rodzaju słupka, jego parametrów oraz lokalizację posadowienia określa Załącznik nr 12 do SIWZ. 4) Oznakowanie w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, zgodne ze Strategią komunikacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, 1 tablicą informacyjną tymczasową o rozmiarach 100 cm x 150 cm w miejscu inwestycji oraz 1 tablicą informacyjną stałą o rozmiarach 100 cm x 150 cm umieszczoną w dobrze widocznym miejscu w okolicach inwestycji. Szczegółowe określenie rodzajów tablic, ich parametrów oraz lokalizację posadowienia określa Załączniki nr 13a-13b do SIWZ. 9. Wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) prace rozbiórkowe; b) prace murarskie; c) prace dotyczące wznoszenia i demontażu rusztowań; d) prace spawalnicze; e) prace malarskie; f) obróbka blacharska; g) prace ziemne; h) prace ciesielskie lub stolarskie; i) prace związane z wykonywaniem nawierzchni; j) prace monterskie. 2) Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1, powinno trwać przez cały okres wykonywania czynności których dotyczy. 3) Zatrudnienie, o którym mowa pkt 1, dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby, wykonujących tzw. samodzielne funkcje w budownictwie. 4) Wymagania w zakresie sposobu udokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia szczegółowo określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Kierownictwo budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę Kierownika budowy oraz inne osoby (kierowników robót branżowych), których uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego. 11. Ogólne wytyczne: 1) Wykonawca ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej powykonawczej (operat kolaudacyjny). Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnych stanowisk służb wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym (jeśli zachodzi taki obowiązek). 2) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli zachodzi taki obowiązek) przebudowanego obiektu, w tym czynnościach określonych w art. 56 i 57 ustawy Prawo budowlane. 3) W okresie rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 4) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, podmioty i osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji zamówienia. 5) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na Terenie budowy (działa jako Generalny Wykonawca). 6) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania. 7) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym lub wyznaczonym przez Zamawiającego inspektorem lub inspektorami nadzoru inwestorskiego a także osobami wykonującymi nadzór przyrodniczy. 8) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści trzech egzemplarzach (oryginał + ksero kolorowe) oraz w wersji elektronicznej jako zapis na nośniku elektronicznym. 9) Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 992 ze zm.). 10) Pozostałe obowiązki Wykonawcy zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 12. Inne istotne informacje: 1) Most usytuowany jest nad bardzo cennym przyrodniczo obszarem Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Użytkiem Ekologicznym Kostrzyneckie Rozlewisko. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu gniazduje rzadki chroniony gatunek sowy-puchacz. Położenie mostu oraz bliskość siedlisk chronionych gatunków flory i fauny może mieć wpływ na terminy wykonywania niektórych prac. W ustalonym 20 miesięcznym terminie realizacji inwestycji należy przewidzieć ewentualność występowania takich przerw. Zamawiający zapewni nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 03.10.2016 r. stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ. 2) Dostęp do mostu zapewniony jest drogą brukową od strony drogi wojewódzkiej 126. Istnieje również możliwość dojazdu od strony tzw. wyspy mineralnej drogą gruntową z miejscowości Siekierki. Zamawiający posiada zgody właścicieli nieruchomości na wykorzystanie ich jako drogi dojazdowej – technicznej. Możliwość dojazdu drogą gruntową uzależniona jest od poziomu wody na obszarze Kostrzyneckiego Rozlewiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną