Przebudowa pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo przy ul. Szczecińskiej 12, w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo przy ul. Szczecińskiej 12, w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo przy ul. Szczecińskiej 12, w Szczecinie w Szczecinie, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Projekt budowlany – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – branża architektoniczna, 2) Projekt wykonawczy – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – branża architektoniczna, 3) Projekt budowlany – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – Branża Elektryczna, 4) Projekt wykonawczy – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – Branża Elektryczna, 5) Projekt budowlany – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – branża sanitarna, 6) Projekt wykonawczy – „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – branża sanitarna, 7) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - „Remont pomieszczeń CAL Warszewo z wyprowadzeniem ponad dach wentylacji pionów kanalizacyjnych, montażem nasad kominowych i wyłazu dachowego” – branża ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna, opracowane przez MCE Project Marcin Inglot, z siedzibą w Chwarstnicy przy ul. Topolowej 4, 74-100 Gryfino 8) Decyzja Nr 363/19 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i przepisami p. poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną