„Przebudowa ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów w km: 388,50÷389,00”

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów w km: 388,50÷389,00”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ostróg typu „T” w miejscowości Dziwnów w km: 388,50÷389,00. Szczegółowy zakres zamówienia to: Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbiórki istniejących i budowy nowych ostróg brzegowych, Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących ostróg drewniano – kamiennych typu T (sztuk 4), Budowa obiektu budowlanego w postaci grupy (4 sztuk) ostróg drewnianych, palowych, jednorzędowych zlokalizowanych w km 388,50 ÷389,00 brzegu morskiego. 2) Działki, na których planuje się realizację przedmiotowego zamówienia należą do Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.) lądowy fragment obszaru objętego inwestycją stanowi pas techniczny będący strefą wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu, i jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie w Dziwnowie (km 388,450 ÷389,00) jest zgodne z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. z 2016 r. poz. 678), która dla rejonu Mierzeja Dziwnowska (km 385,4-396,2) przewiduje sztuczne zasilanie i umocnienia brzegowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną