Przebudowa muru oporowego o długości ok. 28 m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-241 Szczecin, ul. Klonowica
 • Telefon/fax: tel. 914 800 444,48 , fax. 91 4393003, 4800453
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  ul. Klonowica 5
  71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 800 444,48, fax. 91 4393003, 4800453
  REGON: 32116569800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zditm.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa muru oporowego o długości ok. 28 m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  28 m w ciągu ul. Pliszki w Szczecinie. 2. Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane. 3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) Wykonania robót budowlanych, 2) Wykonania dokumentacji powykonawczej, 3) Wykonania złoszenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej do MODGiK w Szczecinie za pośrednictwem platformy internetowej iKERG, 4) Udział w oddaniu wykonanych obiektów do eksploatacji oraz udział w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy / uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 5) Usuwania wad i usterek w ramach rękojmi. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, 2) Wykonanie wycinki wraz z karczowaniem korzeni oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, 3) Rozbiórkę istniejącego muru oporowego przy ul. Pliszki w Szczecinie, 4) Budowę nowego muru oporowego przy ul. Pliszki w Szczecinie zgodnie z dokumentacją projektową, 5) Przebudowę instalacji elektrycznej oświetlenia, w tym zabezpieczenie opraw, słupów i kabli w czasie trwania robót, 6) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni i krawężnika ul. Pliszki przy przebudowywanym murze, 7) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 8) Uporządkowanie terenu robót i przywrócenie do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną