‘‘Prace remontowe w Kamieniu Pomorskim: Część A Remont Nabrzeża Barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej; Część B Zabezpieczenie pali na pomostach: Pasażerskim i Spacerowym”

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl;

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ‘‘Prace remontowe w Kamieniu Pomorskim: Część A Remont Nabrzeża Barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej; Część B Zabezpieczenie pali na pomostach: Pasażerskim i Spacerowym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w Kamieniu Pomorskim. CZEŚĆ A Remont nabrzeża barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej Nabrzeże Barkowe jest jednym z nabrzeży w porcie morskim w Kamieniu Pomorskim i stanowi obudowę brzegu wzdłuż akwenu Zalewu Kamieńskiego. Nabrzeże Barkowe o długości 256,5 mb usytuowane jest pomiędzy nabrzeżem Zbożowym przy elewatorze a pomostami Pasażerskim i Spacerowym. Linia nabrzeża leży na kierunku północny wschód – południowy zachód. W zakres remontu nabrzeża Barkowego wchodzą następujące elementy: 1. Remont oczepu na całej długości nabrzeża wraz systemem odbojowym i krawężnikiem, 2. Wymiana części kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz ze studniami betonowymi oraz separatorem o łącznej długości około 200 mb, 3. Wymiana nawierzchni w pasie przyległym do nabrzeża o łącznej powierzchni około 2.150 m2 wraz z terenem zielonym o łącznej powierzchni 320 m2 4. Instalację sieci punktów do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych budowli morskich wraz z wykonaniem pomiaru wyjściowego (zerowego). Punkty zostaną rozmieszczone na płycie oczepu. Projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i przedmiar prac dla Części A stanowi Załącznik 1A do SIWZ. CZEŚĆ B Zabezpieczenie pali na pomostach: Pasażerskim i Spacerowym Projektuje się wykonanie remontu pali ilość pali 66 szt. - polegające na wypełnieniu pali wysokowytrzymałą mieszanką na bazie cementu, co stworzy w palu wewnętrzny rdzeń, zwiększający wytrzymałość elementu na zginanie. Zabezpieczenie wszystkich pali - ilość pali 92 szt. - polegające na ich zewnętrznym zabezpieczeniu poprzez oczyszczenie i pokrycie powłoką malarską. Instalację sieci punktów do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych budowli morskich wraz z wykonaniem pomiaru wyjściowego (zerowego). Punkty zostaną rozmieszczone na płycie pomostu Pasażerskiego i podporach pomostu Spacerowego. Projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna i przedmiar prac dla Części B stanowi Załącznik 1B do SIWZ. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca powinien zapoznać się z terenem i wykonać własne pomiary w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych. Wizja lokalna: Zamawiający przewiduje wizję oraz okazanie w terenie zakresu prac. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz. 10:00 Nabrzeże Barkowe w Kamieniu Pomorskim. Wcześniejsze zgłoszenia Wykonawców przyjmuje Zbigniew Nowak – email: znowak@ums.gov.pl; tel. 91 4403233,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45241500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną