POŻYWKI GOTOWE

Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka
 • Telefon/fax: tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Inspekcja Weterynaryjna - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 898 200, , fax. 914 898 255
  REGON: 93438000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POŻYWKI GOTOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa POŻYWEK GOTOWYCH: 1) Produkty powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi w załączniku normami. 2) Pożywki z następującymi terminami ważności: • pożywki gotowe na płytkach min. 8 tygodni od daty dostawy, • pożywki agarowe w butelkach minimum 4 miesiące, • pożywki w probówkach minimum 2 miesiące od daty dostawy. 3) Temperatury przechowywania wszystkich pożywek powyżej 1 ºC. 4) Czytelny nadruk na płytce z pożywką musi zawierać nazwę pożywki, nr serii i datę ważności. 5) Termin ważności musi być podany na opakowaniu. 6) Parametry graniczne dla pożywek gotowych na płytkach: • średnica płytki 9 cm, • grubość warstwy równomiernie rozlanego agaru nie powodująca wysychania podłoża (co najmniej 3 mm wg normy PN-EN 7218), • objętość rozlanej pożywki w butelkach, probówkach nieprzekraczająca 2/3 objętości pojemnika. 7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia – nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną