PN-26/20 Wykonanie prac adaptacyjnych bunkra pod montaż akceleratora.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-26/20 Wykonanie prac adaptacyjnych bunkra pod montaż akceleratora.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych bunkra pod montaż akceleratora w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Rzut pomieszczeń bunkra wraz z pomieszczeniem sterowni i pomieszczenia technicznego – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Zakres zadania obejmujący: dostawę akceleratora wysokoenergetycznego, przechowanie akceleratora w magazynie WYKONAWCY na jego koszt do czasu przetransportowania go do ZAMAWIAJĄCEGO celem montażu, ubezpieczenie na koszt WYKONAWCY akceleratora od ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego urządzenia medycznego, demontaż oraz utylizację akceleratora Artiste o numerze seryjnym 5537, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, ustawienie nowego aparatu wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz przeszkoleniem personelu, objęty jest odrębnym postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na które realizację zawarta została odrębna umowa. Postępowanie o numerze PN-19/20 przeprowadzone zostało przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Zamówienie publiczne jest dostępne pod adresem: https://bip.onkologia.szczecin.pl/index.php/zamnia-publiczne-mainmenu-31/2020/634-pn-1920-dostawa-akceleratora-wysokoenergetycznego 4. Wykonawca zadania opisanego w punkcie 3 zostanie zobowiązany do przekazania WYKONAWCY robót budowlanych dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania pomieszczenia do instalacji akceleratora oraz do konsultacji w zakresie prac adaptacyjnych. 5. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 20.10.2020 roku, o godz. 9:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny. 6. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzucie części budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt. 7. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Oddziału Klinicznego Radioterapii na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 8. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) roboty budowlane i/lub roboty sanitarne. 9. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 8. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W zakresie realizacji obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę WYKONAWCA zobowiązany jest poddać się kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i sankcje dla WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 i 5 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do specyfikacji). 10. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych etapów w terminach wynikających z poniższego harmonogramu. Potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 11. Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący: 1) Etap 1: Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi branżami (z uwzględnieniem uwag ZAMAWIAJĄCEGO), koniecznego dla prac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie akceptacji projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz złożenie dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Opracowanie projektu Wykonawczego dla robót zakwalifikowanych jako roboty remontowe wraz z uwzględnieniem uwag ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskanie akceptacji projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO Termin realizacji etapu 1: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym 2 tygodnie na opracowanie projektu budowlanego oraz złożenie dokumentacji do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 2) Etap 2: a) Realizacja Robót budowlano – instalacyjnych, z wyłączeniem prac polegających na wymianie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni nr 002 wraz z pracami towarzyszącymi i czyszczeniem instalacji wentylacji. b) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu. c) Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i sprawdzeń, z wyłączeniem protokołów z przeprowadzenia prób i pomiarów wydajności układu wentylacji mechanicznej. d) Doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych certyfikatów materiałowych i dokumentacji materiałowej. e) Doręczenie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez WYKONAWCĘ lub jego Podwykonawców. Termin realizacji etapu 1 i 2 (łącznie): do 11 tygodni od dnia podpisania umowy. 3) Etap 3: a) Wymiana i uruchomienie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni nr 002 wraz z pracami towarzyszącymi, czyszczeniem instalacji wentylacji oraz ustawieniem parametrów pracy centrali wraz z włączeniem do systemu BMS. b) Przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej. c) Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (wynikających z przedmiotu zamówienia ). Termin realizacji etapu 1, 2 i 3 (łącznie): do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną