PN-21/20 Świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-21/20 Świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP. 2. Miejsce realizacji usługi: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. 3. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby pracownicy wydelegowani w celu opieki nad zasobami ZAMAWIAJĄCEGO posiadali autoryzowane przeszkolenie w zakresie obsługi programu SIMPLE ERP oraz odpowiednią wiedzę dotyczącą administrowania bazami danych. 4. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) prowadzenie konsultacji w zakresie aplikacji oprogramowania SIMPLE, 2) bieżące serwisowanie aplikacji oprogramowania SIMPLE, 3) usuwanie usterek programistycznych, 4) obsługiwanie zgłoszeń ZAMAWIAJĄCEGO. 5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: od 20.10.2020 do 20.10.2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną