Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Uniwersytet Szczeciński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-453 Szczecin, al. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 91 4441151 , fax. 91 4441065
 • Data zamieszczenia: 2020-04-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Szczeciński
  al. Jana Pawła II 31
  70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4441151, fax. 91 4441065
  REGON: 00120877700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres opracowania wchodzi między innymi: 2.1 Opracowanie pełnobranżowej koncepcji dla zadania inwestycyjnego obejmujący cały zakres koniecznych do wykonania termomodernizacji, w tym między innymi: • wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych, analiz, obliczeń, uzyskania warunków technicznych przyłączenia, map do celów projektowych, wykonanie niezbędnych uzgodnień i uzyskanie stosownych wstępnych pozwoleń, uzgodnień i zgód na realizację planowanej inwestycji pn.: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” i uzyskanie planowanych wielkości wskaźników realizacji zamierzenia inwestycyjnego, • wykonanie pełnobranżowej koncepcji uwzględniającej wymagania inwestora oraz obowiązujące przepisy, w zakresie osiągnięcia planowanych wskaźników rezultatu dla inwestycji termomodernizacji kompleksu budynków oraz polepszenia warunków bezpieczeństwa ewakuacji dla budynku A; • opracowania dla optymalnej koncepcji szacowania kosztów inwestycji, które będą odzwierciedlały realne koszty jakie musi ponieść inwestor na realizację inwestycji, • wykonanie wizualizacji koncepcji. 2.2 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla optymalnego rozwiązania przyjętego w koncepcji, w tym między innymi: • opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” • wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów z podziałem na branże, grupy i rodzaje robót występujące przy realizacji zadnia inwestycyjnego oraz konieczne koszty usług projektowych i nadzoru autorskiego, • opracowanie wymagań dodatkowych stawianych przez Zamawiającego a związanych z realizacją zadania inwestycyjnego .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną