Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji”

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji dla siedmiu obiektów policyjnych o różnej lokalizacji (dla każdego osobno) wraz z ich inwentaryzacją budowlano-architektoniczną i opracowaniem audytu energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli jest wymagane) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części i dotyczy obiektów: a. PP w Morzyczynie, ul. Szczecińska 29 – część I; b. PP w Ińsku, ul. Armii Krajowej 18 – część II; c. RDz w Marianowie, ul. Mieszka I nr 6 – część III; d. PP w Polanowie, ul. Dworcowa 3 – część IV; e. RDz Postomino 7 – część V; f. PP w Tychowie ul. Leśna 4 – część VI; g. KP w Międzyzdrojach, ul. Mickiewicza 14 – część VII. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie części zamówienia. Kubaturę budynków i powierzchnię zabudowy określono szczegółowo w rozdziale XVII siwz. Zdjęcia obiektów stanowią załącznik nr 9 do siwz. 3. W skład kompleksowej dokumentacji dla każdego budynku (części od I do VII przedmiotu zamówienia) wchodzi wykonanie: • inwentaryzacji budowlano-architektonicznej (widok elewacji, rzuty kondygnacji z bilansem powierzchni); • audytu energetycznego, z którego będzie wynikać zakres opracowania ww. dokumentacji mającej na celu określenie robót budowlanych koniecznych do wykonania, dla otrzymania maksymalnej oszczędności zużycia energii cieplnej i ograniczenia emisji co2; • projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnych i źródła ciepła; • projektu wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznej (dla potrzeb termomodernizacji) i odgromowej; • projektu budowlano-wykonawczego branży ogólnobudowlanej (zgodnie z wybranym wariantem z audytu) wraz z kolorystyką i projektem logo „POLICJA” z podświetleniem nocnym (pomijając LOGO w cz.VII), docieplenie posadzek piwnicznych, o ile w piwnicach są pomieszczenia użytkowe, izolację pionową i poziomą ścian (również poniżej poziomu terenu), osuszenie oraz usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych, izolację cieplną dachu lub stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i / lub drzwiowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami ciepłochronności, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, remont opaski i wejść do budynków wraz z wymianą lub wykonaniem daszków nad wejściami oraz rozwiązania projektowe innych robót wiążących się z pracami wynikającymi z audytu; Poza tym dla każdego budynku należy wykonać: • przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie skorelowane ściśle z robotami wynikającymi z audytów energetycznych i opisane zgodnie z nazewnictwem użytym przez audytora z uwzględnieniem wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych (typu rozbiórka i odtworzenie elementów budynku, o ile wiąże się to z prawidłowym wykonaniem termomodernizacji); • SSTWiOR – szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; • informacje dotyczące BiOZ, dołączenie do projektów szkiców sytuacyjnych z zaznaczeniem obiektu i nr działki, uzyskanie uzgodnień i decyzji wynikających z Prawa budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę i późniejszego użytkowania zgodnie ze szczegółowymi przepisami dla obiektów policyjnych. 4. Cena ofertowa. 4.1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie ryczałt. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być wycena własna oparta na rachunku ekonomicznym odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4.2. Umowa z Wykonawcą będzie zawarta osobno na każdą z 7 części wymienionych w ust. 2 w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego rozdziału na podstawie złożonej odpowiednio dla części oferty Wykonawcy. 4.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz kosztu nadzoru autorskiego wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane odpowiednio dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę. 5. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 6. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków wykonania i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz) odpowiednio dla części zamówienia. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną