Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na dwie części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji) budynków wspólnotowych wraz z elementami zagospodarowania terenu, w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - maksymalna wielkość powierzchni do zinwentaryzowania – 17.000 m2, 2) Część 2 zamówienia - maksymalna wielkość powierzchni do zinwentaryzowania – 15.000 m2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną (zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997): a) plan zagospodarowania działki z elementami małej architektury, na której posadowiony jest budynek, b) opis techniczny zawierający podstawowe dane architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne wraz z wyliczeniem powierzchni zinwentaryzowanej, całkowitej i użytkowej budynku (zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i normą PN-70/B-02365), w tym wysokości pomieszczeń, kondygnacji, piwnic i strychu, c) rzuty wszystkich kondygnacji (piwnica, suterena, parter, wszystkie piętra, poddasze, strych), d) charakterystyczne przekroje podłużne i poprzeczne oraz przez klatki schodowe i szyby dźwigowe wraz z maszynownią, e) inwentaryzacja przewodów kominowych (wentylacyjnych, kominowych, gazowych) oraz urządzeń gazowych (kuchenki, kotły gazowe), piece kaflowe, f) elewacje budynku wraz z elementami ich wystroju architektonicznego (gzymsy, ozdoby, tarasy, schody, drzwi wejściowe, bramy) – fotografie lub rysunki, g) dach wraz z wszystkimi elementami (włazy, kominy, klapy, instalacja odgromowa) h) na rzutach i przekrojach należy zwymiarować wszystkie elementy konstrukcyjne. Poszczególne rodzaje elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, należy narysować na oddzielnych warstwach. Na rysunkach należy zlokalizować wszystkie piony i szachty instalacyjne, wraz z opisem rodzaju wbudowanych instalacji, i) rzuty i przekroje muszą posiadać pełne wymiarowanie w świetle tynków (do drugiego miejsca po przecinku), opis rodzaju posadzek, numer pomieszczenia, numer lokalu mieszkalnego, rodzaj wykończenia ścian, zaznaczenie kratek oraz kanałów, wszelkich wnęk oraz stałych zabudów i wyposażenia. 2) inwentaryzację instalacji elektrycznych (opis, zaznaczenie na rzutach poziomych i kopii mapy zasadniczej): a) przyłącze kablowe, b) tablica główna i piętrowe, c) liczniki elektryczne. 3) inwentaryzację instalacji sanitarnych (opis, zaznaczenie na rzutach poziomych i kopii mapy zasadniczej): a) przyłącze wod.-kan., b) przyłącze gazowe, c) przyłącze c.o. i węzły cieplne, d) wewnętrzne instalacje (piony) wod.-kan., gaz. i c.o. wraz z urządzeniami pomiarowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71251000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną