Odtworzenie wałów na polu refulacyjnym MAŃKÓW

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 914 403 441
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 914 403 441
  REGON: 14501700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie wałów na polu refulacyjnym MAŃKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ziemne polegające na podniesieniu wałów okalających kwatery środkowe pola refulacyjnego Mańków do zakładanej rzędnej wysokościowej tj. nie mniej niż 1,5 m nad istniejące rzędne. Przewidziana ilość wykopanego, przewiezionego i wbudowanego w wały materiału ziemnego nie mniejsza niż 30.000,00 m3 oraz mechanicznym profilowaniu korony i skarp z ułożeniem geotkaniny na długości 1000 mb i szerokości 5,2 mb, co daje łącznie 5 200 m2 geotkaniny. Szerokość korony wałów nie mniejsza niż 3,0 m do 4,5 m. Informacja o polu refulacyjnym Mańków Powierzchnia całkowita pola wynosi: około 120 ha, pole podzielone jest groblami na trzy kwatery:  południową o pow. 43 ha (groble zewnętrzne 1653m , grobla osadnika 204 m), rów opaskowy – odpływowy o dł. 900 m,  środkową o pow. 32 ha (groble zewnetrze:3381 m)  północną o pow. 44,5 ha (groble zew. 3015m , osadnika 549m), rów opaskowy – odpływowy 1800 m. Dojazd do obiektu: drogą wodną torem wodnym Świnoujście - Szczecin do miejsca cumowania przy stacji nautycznej, Drogą leśną przez Rezerwat Przyrody „Olszanka” (ok. 7 km, po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie). Przejazd na swoją odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek roszczeń ze strony Nadleśnictwa Goleniów całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca Robót. Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy. Wykonawca sam we własnym zakresie dostarczy wszystkie potrzebne materiały oraz sprzęt i maszyny budowlane na teren budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną