Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników Sądu

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-227 Szczecin, ul. Kaszubska
 • Telefon/fax: tel. 91 48 55 535 , fax. 914 855 372
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
  ul. Kaszubska 42
  70-227 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 55 535, fax. 914 855 372
  REGON: 32049275100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-centrum.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników Sądu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, ich współmałżonków, partnerów życiowych oraz pełnoletnie dzieci pracowników Sądu.Przewidywana liczba osób, które przystąpią do ubezpieczenia - 351 osób. Liczba ta została ustalona na podstawie obecnie zawartych umów ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na ilość pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia przez inną niż wskazana powyżej ilość pracowników, będzie zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia za strony Wykonawcy.Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, mianowania, powołania lub innej umowy cywilno–prawnej oraz ich małżonkowie partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci pracownika, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną