Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS

Urząd Żeglugi Śródlądowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Żeglugi Śródlądowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Batorego
 • Telefon/fax: tel. 91 43 40 279, 44 03 354 , fax. 91 43 40 129
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Żeglugi Śródlądowej
  pl. Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 43 40 279, 44 03 354, fax. 91 43 40 129
  REGON: 70170210000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uzs.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wymianę wszystkich punktów kamerowych, rozbudowę serwera rejestracji strumieni wideo oraz uruchomienie zmodernizowanego systemu. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 34971000-4 Urządzenia bezpośredniego monitorowania 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 32333200-8 Kamery video 32323500-8 Urządzenia do nadzoru video 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – Wymaga się złożenia oferty obejmującej wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35120000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną