Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie- Etap III

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-245 Szczecin, ul. Władysława Szafera
 • Telefon/fax: tel. 914 223 427 , fax. 914 221 952
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Władysława Szafera 7
  71-245 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 223 427, fax. 914 221 952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie- Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku piwnicznego przyległego do hali Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17 – Etap III zgodnie z dokumentacją projektową. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do siwz i obejmuje: 1) Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic od zewnątrz: a) wykonanie demontażu warstw chodników, istniejących wejść do budynku i złożeniu ich w celu powtórnego montażu lub ich utylizacji, b) wykonanie demontażu betonowych wylewek, fosy, zlewni – do odtworzenia na etapie robót wykończeniowych, c) wykonanie prac ziemnych polegających na odkopaniu budynku wzdłuż ścian zewnętrznych do poziomu ław fundamentowych wraz z utylizacją urobku, d) oczyszczenie ścian zewnętrznych z zawilgoconego tynku, luźnych spoin miedzy cegłami, starej izolacji, e) uzupełnienie braków spoin między cegłami czy tynków w zakresie wykonania izolacji przy wykorzystaniu zaprawy o wymaganej wytrzymałości, f) wykonanie iniekcji ścian zgodnie z warunkami technologicznymi producenta środka gruntującego, g) wykonanie izolacji ciężkiej elastycznej oraz wykonanie zabezpieczenia poprzez przyklejenie płyt XPS o grubości minimum 5 cm, h) wykonanie zabezpieczenia izolacji poniżej poziomu gruntu poprzez ułożenia foli kubełkowej, i) wykonanie obsypki z piasku, j) odtworzenie zdemontowanych ciągów pieszych, fos, zlewni i trawników, k) odtworzenie wejść od strony południowej z zastosowaniem nowych prefabrykowanych stopni lub nowo wykonanych z betonu B20 wraz z odtworzeniem kratki posadzkowej przed wejściem uzupełnieniem bądź wykonaniem nowej balustrady malowanej, l) wykonanie opaski betonowej i ścieku z koryt betonowych wraz z podłączeniem wykonanego odpływu do istniejącej kanalizacji, m) wyregulowanie spadków terenu w celu odprowadzenia wody spod ścian budynku w kierunku ogrodzenia, 2) wykonanie modernizacji istniejących kanałów nawiewno-wywiewnych między innymi poprzez: a) wykonanie nowych w miejsce 3 starych kanałów systemowych wraz z wymianą wylotów czerpni i wywiewów b) czerpnie zakończyć nasadami systemowymi, c) wywiewnie zakończyć turbowentami 3) wykonanie izolacji poziomej i pionowej we wnętrzach piwnic: a) wykonanie przepony poziomej oraz pionowej (od wewnątrz), 4) izolacja stropu w części zagłębionej, 5) izolacja dachu z papy (z obróbkami i rynnami), 6) izolacja posadzek (za wyjątkiem pomieszczenia siłowni), 7) renowacja stropu nad magazynem opału wraz z malowaniem pozostałych stropów, 8) opracowanie projektu powykonawczego, który musi być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną