Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych w Mostach i Stargardzie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych w Mostach i Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zamówienia związanego z konserwacją wojskowych bocznic kolejowych w Mostach i Stargardzie, znajduje się w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej SIWZ. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie zaleceń stwierdzonych podczas obchodów, oględzin i kontroli rocznej wojskowych bocznic kolejowych: − ręczna rozbiórka torów kolejowych na podkładach strunobetonowych z ręcznym załadunkiem, szyny S42; − ręczne balastowanie torów – podsypka żwirowa; − przewóz materiałów budowlanych nawierzchnia stalowa po rozebranym rozjeździe; − przewóz materiałów budowlanych - podkłady strunobetonowe po rozebranych torach; − poprawienie prześwitu rozjazdu w rozjeździe typu lekkiego i średniego; − wymiana pojedynczych podkładów; − pokrycie warstwą tłucznia podsypki żwirowej; − rozebranie rozjazdu zwyczajnego nr 202 na podrozjezdnicach drewnianych; − naprawa toru przez wymianę pojedynczych zniszczonych podrozjezdnic; − naprawa odkształceń poziomych toru; − podbijanie pojedynczych podkładów drewnianych; − prostowanie toru (nasuwanie poprzecznego 10 cm) typu średniego i ciężkiego, podkłady drewniane, podsypka z pospółki lub żwiru; − ręczne dokręcenie 3 wkrętów w podkładce przy konserwacji torów; − ręczne dokręcenie śrub stopowych przy konserwacji torów; − ręczne dokręcanie śrub łubkowych 4 otworowych przy konserwacji torów; − wymiana złączek - śruby stopowe, łapki, pierścienie sprężyste; − oliwienie śrub stopowych ręcznie; − regulacja nieweloty przez podniesienie toru gr 8 cm; − malowanie farbą olejną latarni i zwrotników, Wk1 WBK Mosty i Stargard; − ręczne zdjęcie warstwy mchu z podkładów drewnianych, oczyszczenie z żużla, gałęzi, liści, śmieci itp. z torowiska, skarp nasypów i przekopów, rowów odwadniających oraz trójkątów widzialności na przejazdach WBK Mosty, Stargard; − utylizacja podkładów i podrozjezdnic – Mosty; − montaż wskaźników Z 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50225000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną