Konserwacja sieci kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym w Chlebowie

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-231 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
  Narutowicza 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 48 38, , fax. 261 45 23 98
  REGON: 32098789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 15wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja sieci kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym w Chlebowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z konserwacją sieci kanalizacyjnej w kompleksie wojskowym w Chlebowie zostały określone w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o załączoną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 9 do SIWZ). Poglądowo został załączony również rysunek sieci kanalizacyjno – deszczowej stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót (trwałe wygrodzenie) Wykonanie rozbiórki placu o nawierzchni betonowej Wykonanie rozbiórki • rurociągu kanalizacji deszczowej Ø 200 bet. • wpustów i przyłączy do wpustów deszczowych Ø 200 bet. • studni kanalizacyjnych Ø1000 – 3szt • kominów włazowych studni (demontaż płyty i włazu studni) Wykonanie wykopu w gr. kat. III, gł. do 2m Wykonanie: • kanału z rur PCV Ø200 S8 • przyłączy do wpustów deszczowych z rur PVC Ø160 S8 • wpustów deszczowych Ø500 z osadnikiem • remontu studni (wymiana płyt nastudziennych) Zasypanie kanału piaskiem na wys. 70cm i gr. rodzimym z zagęszczeniem. Wykonanie nawierzchni placu z betonu B-25 – 450m2 Wywóz gruzu z rozbiórki i nadmiaru ziemi na wysypisko na odl. 15km. Udrożnienie i oczyszczenie sieci kan. deszczowej z wycięciem korzeni. Czyszczenie wpustów deszczowych. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną