Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach na przejściach granicznych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 91 4303465, 4303450 , fax. 914 303 606
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4303465, 4303450, fax. 914 303 606
  REGON: 51435400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecin.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach na przejściach granicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania ciągłej czystości, w porze dziennej w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach sanitarnych i ciągach komunikacyjnych w budynkach użytkowanych przez służby graniczne funkcjonujące na przejściach granicznych oraz powierzchni zewnętrznych. 1. część zamówienia-sprzątanie Przejścia Granicznego Szczecin Port 2. część zamówienia- sprzątanie Przejść Granicznych Świnoujście i Dziwnów. Zamawiający podał w załącznikach nr 4A i nr 4B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia-wielkość powierzchni do sprzątania, zakres prac, częstotliwość oraz przeciętną ilość użytkujących je codziennie osób. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 7 pkt 1 wzoru umowy czynności, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną