Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 28 w Szczecinie.

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-892 Szczecin, Piaseczna
 • Telefon/fax: tel. (91) 4666051, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Bolesława Czwójdzińskiego
  Piaseczna 40
  70-892 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (91) 4666051, , fax. -
  REGON: 00022403000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp28.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 28 w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (typu E) polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usług jego dystrybucji dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Szczecinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną