II - KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części)

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu
 • Telefon/fax: tel. 91 484 82 94 , fax. 91 484 80 55
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Ku Słońcu
  71-080 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 484 82 94, fax. 91 484 80 55
  REGON: 36300958600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II - KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych - w podziale na części: 1) część I: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do Krematorium, Szczecin ul. Ku Słońcu 125a: a) kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50, b) szacowana ilość: 1 900 000 kWh, c) moc 1092 kWh/h, d) grupa taryfowa: W-6.A, e) przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla grupy taryfowej W-6.A. to: miesiąc szacunkowe zużycie w kWh styczeń 95 000,00 luty 75 000,00 marzec 95 000,00 kwiecień 90 000,00 maj 60 000,00 czerwiec 75 000,00 lipiec 100 000,00 sierpień 70 000,00 wrzesień 70 000,00 październik 80 000,00 listopad 60 000,00 grudzień 80 000,00 suma: 950 000,00 kWh 2) część II: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Szczecin ul. Wojska Polskiego 247: a) szacowana ilość: 240 000 kWh, b) grupa taryfowa: W-4, 3) część III: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do Leśnictwa Dąbie, Szczecin ul. Czarnogórska 63: a) szacowana ilość: 56 000 kWh, b) grupa taryfowa: W-3.6, 4) część IV: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego do Leśnictwa Głębokie, Szczecin ul. Miodowa 3: a) szacowana ilość: 56 000 kWh, b) grupa taryfowa: W-3.6. CPV: 09120000-6 Paliwa gazowe 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu 2. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. 3. Punkty poboru leżą w regionie OSG Szczecin. 4. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, b) zmiany obowiązującej Taryfy i/lub wprowadzenia jako obowiązującej nowej Taryfy, w zakresie cen i stawek opłat i/lub zasad rozliczeń w zakresie sprzedaży gazu i/lub świadczenia usługi dystrybucji gazu, 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności – zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną