Dostawa zestawu do radiografii cyfrowej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego
 • Telefon/fax: tel. 914 349 123 , fax. 914 845 967
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
  ul. Boleslawa Śmiałego 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 349 123, fax. 914 845 967
  REGON: 64639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawu do radiografii cyfrowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na: dostawie, instalacji i uruchomieniu nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego przetargu) zestawu do radiografii cyfrowej wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego do jego obsługi, wykonaniu projektu osłon stałych i przystosowaniu pracowni RTG pod aparat RTG według bieżących wytycznych Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (w szczególności wymiana wykładziny podłogowej elektrostatycznej), demontażu i zutylizowaniu starego zestawu do radiografii cyfrowej należącego do Zamawiającego, a ponadto zapewnienie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie niezbędne do korzystania z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną